เมนูหลัก

83437959Fermentation Technology
เทคโนโลยีการหมัก
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-17:50MT-101 LecMTC330W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 5
15-3-12
15-0-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_62 63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 5 เรียนร่วม83447564
Course Description
สรีรีวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อ วิธีการของกระบวนการหมัก การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต การแยกผลผลิต กระบวนการหมักในเชิงอุตสาหกรรม

Physiology and biochemistry of microorganisms; isolation and preservation of microorganisms; development of media formulation; fermentation process; products analysis; products separation; industrial fermentation process

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29