เมนูหลัก

83437259Technology of Aquatic Animal Farm Management
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-12:50MT-101 LecMTC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
MR.ฉัตรดนัย ไชยหาญ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 5
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 6
15-1-14
15-0-15
15-0-15
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-310
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
Lecture : อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-310
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
หมายเหตุ: MT_61 62 63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 5 6 เรียนร่วมกับวิชา 83336264
Course Description
การใช้เทคโนโลยีในจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิต การจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษา บันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม

Use of technology for aquatic animal farm management; business plan; production plan; data management; application of database software for aquatic animal farm management; database management and maintenance; data record of farm activities, problems and factors affecting on farm management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29