เมนูหลัก

83437159Aquatic Animal Breeding Technology
เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-10:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC15150W    
  เสาร์09:00-11:50MT-101 LecMTL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 330-15-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3
Course Description
ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลวางไข่และผสมพันธุ์ หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การประเมินความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การผสมเทียม การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความสมบูรณ์เพศ เทคนิคการเพาะพันธุ์ การเพาะฟักและการอนุบาลสัตว์น้ำ

Biograph, life cycle, breeding and spawning seasons; concepts of aquatic animal breeding; evaluation of aquatic animal sex maturation; the use of technology in aquatic animal propagation, artificial breeding, aquatic animal selection program and genetic improvement; practice on evaluating sex maturation, breeding techniques, hatchery and nursery of aquatic animal larvae

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29