เมนูหลัก

83431359Marine Natural Products
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-17:50MT-101 LecMTC550W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
30-4-26
30-1-29
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
หมายเหตุ: MT_61,60 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4
Course Description
วิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากสารอื่น วิธีการคำนวณของการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยวิธีกลั่น วิธีสกัด การกรองแยก วิธีปั่นเหวี่ยง วิธีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก และการอบแห้ง

Method to separate chemical agent from other substances; calculation method for purified chemical agent by distillation, extraction, filtration, centrifugation, chromatography, crystallization and drying

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29