เมนูหลัก

50246559Process Equipment Design and Operation III
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ3
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233259 (#) หรือ
CO 50233259
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233259หรือเรียนร่วมกับ 50233259
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00ARR-ArrARRL501931W    
  พฤหัสบดี16:00-18:00CH-101CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-6001
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
สอบปลายภาค: Lecture : 28 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-6001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
หมายเหตุ: วศ.บ. เคมี 62 (Open or Close book)
Course Description
การออกแบบและการทำงานของหอดูดซึมแก๊ส หอกลั่นแยกสาร เครื่องสกัดแยกสาร และเครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of gas absorber, distillation column, extraction equipment, and other equipment of interest; experiments related to the studied topics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29