เมนูหลัก

50237159Engineering Materials and Selections
วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-16:00CH-101CHC45396W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-Com1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
Lecture : นายจักรพงษ์ ดีจันทร์
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 58-60 (C/O)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ13:00-16:00CH-101CHC10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-Com1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
Lecture : นายจักรพงษ์ ดีจันทร์
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 58-60 (C/O)
Course Description
การเลือกใช้วัสดุ วัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของวัสดุ คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิวัฏภาค โครงสร้างมหภาคและการเปลี่ยนรูปของของแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนผลิตโลหะและอโลหะ ทฤษฎีเบื้องต้นทางการกัดกร่อน ประเภทของการกัดกร่อนและวิธีการป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้งานวัสดุในงานออกแบบทางวิศวกรรม

Material selection; engineering materials and their properties; mechanical and physical properties of metals, ceramics, polymers, and composites material; phase diagram; grain structure and deformation of solids; factors affecting properties; processing and treatment of metals and nonmetals; fundamental of corrosion theory; types of corrosion and corrosion prevention method; materials selection and uses in engineering design

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29