เมนูหลัก

50236259Process Equipment Design and Operation II
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233159 (#) หรือ
CO 50233159
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233159หรือเรียนร่วมกับ 50233159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50CH-101CHC50464W    
  จันทร์16:00-17:50CH-101CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-714
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
Lecture : อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-714
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
หมายเหตุ: วศ.เคมี 61,62,63 (แก้ F)
Course Description
การออกแบบและการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย เครื่องอบแห้ง เครื่องมือลดความชื้นและหอหล่อเย็น และเครื่องตกผลึกสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of heat exchangers, evaporator, dryer, dehumidification and cooling tower, and crystallizer; experiments related to the studied

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29