เมนูหลัก

50236259Process Equipment Design and Operation II
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233159 (#) หรือ
CO 50233159
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233159หรือเรียนร่วมกับ 50233159
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ16:00-18:00CH-101CHC55550W    
  พุธ13:00-16:00CH-202CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4001-2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Lecture : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
สอบปลายภาค: Lecture : 29 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4001-2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Lecture : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
หมายเหตุ: วศ.บ. เคมี 63 (Close book)
  02 จันทร์16:00-18:00CH-101CHC55487W    
  พุธ09:00-12:00CH-203CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-414
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
Lecture : อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
สอบปลายภาค: Lecture : 29 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-414
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีรพร พงศ์ติณบุตร
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ธรรมรัตน์ดำรง
หมายเหตุ: วศ.บ. เคมี 63 (Close book)
Course Description
การออกแบบและการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย เครื่องอบแห้ง เครื่องมือลดความชื้นและหอหล่อเย็น และเครื่องตกผลึกสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of heat exchangers, evaporator, dryer, dehumidification and cooling tower, and crystallizer; experiments related to the studied

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29