เมนูหลัก

83436759Economic Aquatic Plants
พืชน้ำเศรษฐกิจ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์12:00-16:50MT-101 LecMTC990W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
15-9-6
15-0-15
สอบกลางภาค: Lecture : 26 ม.ค. 2567 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-305
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
สอบปลายภาค: Lecture : 29 มี.ค. 2567 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-305
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
หมายเหตุ: MT_63-64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3-4
Course Description
อนุกรมวิธาน โครงสร้าง สรีรวิทยา การปรับตัวของพันธุ์ไม้น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในน้ำจืดและน้ำเค็ม ของประเทศไทย ตลอดจนประโยชน์ของพันธุ์ไม้น้ำเหล่านั้น

Taxonomy, structures, physiology, adaptation of economically important aquatic plants in freshwater and sea water of Thailand and their benefits

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29