เมนูหลัก

83436759Economic Aquatic Plants
พืชน้ำเศรษฐกิจ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC28280W    
  พุธ15:00-17:50MT-101 LecMTL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 430-28-2
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-เรียนออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
หมายเหตุ: MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ปี4
Course Description
อนุกรมวิธาน โครงสร้าง สรีรวิทยา การปรับตัวของพันธุ์ไม้น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในน้ำจืดและน้ำเค็ม ของประเทศไทย ตลอดจนประโยชน์ของพันธุ์ไม้น้ำเหล่านั้น

Taxonomy, structures, physiology, adaptation of economically important aquatic plants in freshwater and sea water of Thailand and their benefits

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29