เมนูหลัก

83436159Sea Farming and Coastal Aquaculture
การเพาะเลี้ยงในทะเลและชายฝั่ง
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC13130W    
  ศุกร์15:00-17:50MT-101 LecMTL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
30-13-17
30-0-30
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
หมายเหตุ: MT_61-62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3-4
Course Description
วิธีการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ชีวประวัติ ฤดูกาลวางไข่และผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง การจัดการระหว่างการเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์

Aquaculture methods of economically marine organisms in the sea and coastal areas; biography, breeding and spawning seasons; site selection; process and methods of culture; management during the culture period; the use of technology to enhance the production in commercial scale

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29