เมนูหลัก

83433859Embryology of Marine Animals
คัพภวิทยาของสัตว์ทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-17:50MT-101 LecMTC330W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
30-3-27
30-0-30
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_61,62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4
Course Description
แบบแผนขั้นการพัฒนาการวัยอ่อนของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ระยะไซโกต คลีเวจ บลาสตูลา แกสตูลา จนกระทั่งเป็นวัยอ่อน

Developmental pattern of aquatic invertebrates and vertebrates from zygote, cleavage, blastula, gastrula to larvae

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29