เมนูหลัก

25132259Art and Archeology in the Neighboring Countries
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC65623W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
Lecture : อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
หมายเหตุ: วิชาเอกประวัติศาสตร์ รหัส 62
  02 อังคาร09:00-11:50QS2-709QS2C40346W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-709
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-709
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
Lecture : อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
หมายเหตุ: วิชาเอก กจก.ทรัพยากรวัฒนธรรม รหัส 62 (เลือกโบราณคดี)
Course Description
สำรวจงานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านอัน ประเทศอินโดจีนและประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มชนโบราณในประเทศเหล่านี้

Comparative study on cultural connection and thoughts of ancients people in Indochina countries and Myanmar, archaeological works and history of art of these neighboring countries

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29