เมนูหลัก

25036859History and Tourism
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC65623W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
สอบปลายภาค: Lecture : 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
Lecture : อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล
หมายเหตุ: วิชาเอกประวัติศาสตร์ รหัส 62
  02 อังคาร09:00-11:50HU-SO 502HU-SOC30228W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
Lecture : อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล
หมายเหตุ: วิชาเอก กจก.ทรัพยากรวัฒนธรรม รหัส 62 (เลือกประวัติศาสตร์)
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Concepts of tourism, integration of tourism and history, and historical understanding about informative tourist attractions, effects of tourism on economy, society, way of life, and environment both physical and culture

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29