เมนูหลัก

85535259Swimming Coaching
การฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 85112259
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 อังคาร08:00-10:50SWP-1SWPC35926W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 3 ขึ้นไป35-9-26
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS602
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS602
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 61 การจัดการและการสอนกีฬา (เลือกลงกลุ่มผู้ฝึกสอนกีฬา 1 วิชา)
Course Description
หลักการและเทคนิคของการสอนว่ายน้ำท่าต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึกว่ายน้ำ หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์กับการว่ายน้ำ การเลือกวิธีการในการฝึก การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Principle and techniques of swimming; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating,principles and techniques of coaching

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29