เมนูหลัก

25036559Analytical Contemporary World Affairs
วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC65623W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
Lecture : อาจารย์ ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ
หมายเหตุ: วิชาเอกประวัติศาสตร์ รหัส 62
Course Description
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในดินแดนส่วนต่างๆ ของโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาค และเลือกศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เป็นรายกรณี

Analysis of conflicts in various parts of the world, roles of international organizations in the world and regional stages, and to analyze individually selected crucial problems

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29