เมนูหลัก

85531659Volleyball II
กีฬาวอลเลย์บอล 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 85511659
บุรพวิชา : 85511659
รายวิชาต่อเนื่อง:85525564, 85535659
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 พุธ09:00-11:50BSG-1BSGC31310W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 3 ขึ้นไป45-30-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
Lecture : อาจารย์ ดร.รดมยศ มาตเจือ
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา
Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในวอลเลย์บอล1 ศึกษาเทคนิค ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

To increase experience and skill from Volleyball 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29