เมนูหลัก

85511659Volleyball I
กีฬาวอลเลย์บอล 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525564, 85531659, 85535659
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 พุธ13:00-14:50BSG-1BSGC220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สมพร ส่งตระกูล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 27 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สมพร ส่งตระกูล
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการและการสอนกีฬา
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวอลเลย์บอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวอลเลย์บอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

History and basic skills of Volleyball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward volleyball and using volleyball as a way to exercise is also discussed,coupled with technical training competition and the preliminary judging

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29