เมนูหลัก

85511159Track and Field I
กีฬากรีฑา1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 ศุกร์13:00-14:50MSD-1MSDC61601W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป61-59-2
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร KB ห้อง KB-302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์นาคิน คำศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 15 พ.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร KB ห้อง KB-302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์นาคิน คำศรี
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการ
  06 ศุกร์10:00-11:50MSD-1MSDC63585W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป61-58-3
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร KB ห้อง KB-303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์นาคิน คำศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 15 พ.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร KB ห้อง KB-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์นาคิน คำศรี
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกรีฑา การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กรีฑาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History and basic skills of track and field, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward track and field and using track and field as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29