เมนูหลัก

75646159Risk Management
การบริหารความเสี่ยง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 อังคาร13:00-16:00SK2-1101SK2C26260W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 326-26-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/3/61
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำหนด กลยุทธ์และดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

General knowledge about risk management, the organization's risk management strategy and operations, process design, risk management To be able to identify events that may occur and affect the organization, and manage risk to acceptable levels, the Adoption to gain confidence sensibly to achieve the objectives defined organization

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29