เมนูหลัก

31620259Biochemistry for Health Science
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50CL-101CLC463214W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1001
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หมายเหตุ: ปี 3 รหัส 63 /แพทย์แผนไทย/เก็บตก ไม่ระบุรหัส
Course Description
ชนิด โครงสร้าง และสมบัติของชีวโมเลกุลตลอดจนเมแทบอลิชึม

Types, structures, properties and metabolisms of biomolecules

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29