เมนูหลัก

31634159Nutritional Biochemistry
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 31620159 (#)
บุรพวิชา : 31620159
รายวิชาต่อเนื่อง:31644559(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-09:50CL-101CLC82820W    
  ศุกร์08:00-08:50CL-101CLC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
สำรองให้: ทุกชั้นปี81-81-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตรหัส 62-63 ชีวเคมี
Course Description
หลักการทางชีวเคมีของสารอาหารต่างๆ ที่มีความสำคัญทางโภชนาการของมนุษย์ รวมทั้งการย่อย การดูดซึม การนำไปใช้ หน้าที่การทำงานของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร พลังงาน ฉลากโภชนาการ โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการตามวัย และหัวข้อทางโภชนาการที่น่าสนใจในปัจจุบัน

Biochemical approach in nutrition; digestion, absorption, bioavailability, function and requirement of nutrients; energy; nutritional labelling; malnutritional diseases; life cycle nutrition; current topics in nutrition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29