เมนูหลัก

30532159Immunology
ภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:30532364(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:50CL-101CLC25241W    
  อังคาร13:00-15:50CL-403CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 325-24-1
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
หมายเหตุ: วท.จุลฯ รหัส 63 อ.อุมาพร ผู้ประสานงานรายวิชา
  02 จันทร์10:00-11:50CL-101CLC24231W    
  อังคาร13:00-15:50CL-404CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 324-23-1
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
หมายเหตุ: วท.จุลฯ รหัส 63 อ.อุมาพร ผู้ประสานงานรายวิชา
  03 จันทร์10:00-11:50CL-101CLC27270W    
  พฤหัสบดี09:00-11:50CL-403CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 325-25-0
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
หมายเหตุ: วท.จุลฯ รหัส 63 อ.อุมาพร ผู้ประสานงานรายวิชา
  04 จันทร์10:00-11:50CL-101CLC27243W    
  พฤหัสบดี09:00-11:50CL-404CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
25-21-4
25-1-24
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
หมายเหตุ: วท.บ.จุลฯ รหัส 62-63 อ.อุมาพร ผู้ประสานงานรายวิชา
Course Description
กลไกการตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกายทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีชนิดต่างๆ การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

Specific and non-specific immune response, immunological disorders and immunopathological finding, antigen-antibody reactions including its application in immunization, treatment and laboratory diagnosis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29