เมนูหลัก

18130559Jewelry Casting
การหล่อตัวเรือนโลหะเครื่องประดับ
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-13:50G-101GC330W    
  อังคาร14:00-17:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 33-3-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร
หมายเหตุ: GJ_63 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3
  02 อังคาร13:00-13:50G-101GC660W    
  อังคาร14:00-17:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 46-6-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร
หมายเหตุ: GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 4
Course Description
มีความรู้ความใจการทำแม่พิมพ์ยาง การอัดพิมพ์ยาง การผ่าพิมพ์ยาง การหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูนพลาสเตอร์ การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือนโลหะ

Theory and practice for jewelry casting processes including rubber mold making, pattern making, wax tree, casting, surface finishing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29