เมนูหลัก

18420159Introduction to Material Science and Jewelry Making
วัสดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-10:50L-106DLC990W    
  ศุกร์09:00-11:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 39-9-0
สอบกลางภาค: Lecture : 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ คำอ่อนสา
หมายเหตุ: GB_63 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3
Course Description
โลหะ และข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ทำเครื่องประดับ เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ การขึ้นรูปโลหะด้วยมือ การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์ การประดับอัญมณี การหล่อโลหะ และการตรวจสอบคุณภาพ

Principles of materials, tools and equipment for jewelry processing, practice on jewelry making, mastering, gems setting, casting and quality inspection

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29