เมนูหลัก

17330159Metal Work Design
การออกแบบโลหะภัณฑ์
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:50G-101GC15150W    
  อังคาร09:00-11:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 315-15-0
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร L ห้อง L-205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
Lecture : อาจารย์พนัญญา ไตรบุตร
สอบปลายภาค: Lecture : 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร L ห้อง L-205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
Lecture : อาจารย์พนัญญา ไตรบุตร
หมายเหตุ: GD_63 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 3
Course Description
คุณสมบัติโลหะ กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ พื้นฐานการออกแบบโลหะภัณฑ์ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ ตัดโลหะ หล่อโลหะ ดัด เคาะ การเชื่อมประกอบ เซาะร่อง

Metal properties; jewelry making; basic metal work, metal forming, metal cutting, casting, bending, forging, seaming, scoring

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29