เมนูหลัก

95115859Self Defense
การป้องกันตัว
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00IC-103ICC20128W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.MINH NHAT TRANVIET
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี
วิทยาลัยนานาชาติ ทุกชั้นปี
7-6-1
20-6-14
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: Nursing
  02 พฤหัสบดี08:00-10:00IC-103ICC22220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.MINH NHAT TRANVIET
สำรองให้:วิทยาลัยนานาชาติ ทุกชั้นปี20-20-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: All BUUIC
Course Description
การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจมการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

Non-violent self defense course providing students with self confidence and skills in assault situations; practical exercise focusing on skills needed in different conditions

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29