เมนูหลัก

85111059Exercise for Quality of Life
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
-ไม่กำหนด-
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  401 พุธ16:00-17:30KB-402KBC48471W    
  พุธ17:30-18:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 144-43-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 ศษ.เทคโนโลยีการศึกษา วู๊ดบอล
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC63630W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-1-59
60-19-41
60-0-60
60-1-59
60-16-44
60-14-46
60-6-54
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 weight training
  02 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC60528W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-0-60
60-12-48
60-0-60
60-4-56
60-8-52
60-11-49
60-17-43
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 โยคะ
  03 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC877710W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ทรนง แซ่เฮ้ง
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-0-60
60-21-39
60-2-58
60-26-34
60-0-60
60-3-57
60-4-56
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ทรนง แซ่เฮ้ง
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 แอโรบิก
  04 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC604515W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-0-60
60-5-55
60-39-21
60-1-59
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 ลีลาศ
  05 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC765224W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-0-60
60-12-48
60-0-60
60-24-36
60-4-56
60-5-55
60-0-60
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  06 จันทร์15:00-16:30K-A500K-AC70700W    
  จันทร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
60-47-13
60-0-60
60-11-49
60-2-58
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 สธ.สุขศาสตร์/อนามัย/สมช.กีฬา/ศษ.เทคโนฯ/รหัส 61 มส.นิเทศ เลือก 01 - 06 วู๊ดบอล
  07 ศุกร์15:00-16:30QS1-1001QS1C53458W    
  ศุกร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-33-20
53-0-53
53-4-49
53-7-46
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 ศึกษาศาสตร์(ยกเว้น เทคโนฯการศึกษา) เลือก 07 - 11 weight training
  08 ศุกร์15:00-16:30QS1-1001QS1C53503W    
  ศุกร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
53-0-53
53-0-53
53-22-31
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-28-25
53-0-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 ศึกษาศาสตร์(ยกเว้น เทคโนฯการศึกษา) เลือก 07 - 11 โยคะ
  09 ศุกร์15:00-16:30QS1-1001QS1C532825W    
  ศุกร์16:30-17:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
53-0-53
53-0-53
53-1-52
53-1-52
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-26-27
53-0-53
53-0-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 ศึกษาศาสตร์(ยกเว้น เทคโนฯการศึกษา) เลือก 07 - 11 ลีลาศ
  10 ไม่มีข้อมูล53053W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ทรนง แซ่เฮ้ง
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 ศึกษาศาสตร์(ยกเว้น เทคโนฯการศึกษา) เลือก 07 - 11 แอโรบิก
  11 ไม่มีข้อมูล53053W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
53-0-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 ศึกษาศาสตร์(ยกเว้น เทคโนฯการศึกษา) เลือก 07 - 11 กิจกรรมเข้าจังหวะ
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  402 อาทิตย์08:00-09:30KB-204KBC16142W    
  อาทิตย์09:30-10:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 1
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 1
15-4-11
15-9-6
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 ศษ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วู๊ดบอล
 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-09:50L-204ALC39390W    
  ศุกร์10:00-11:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 135-35-0
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 21 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
Lecture : อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
หมายเหตุ: LBT_62 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี1(1-35)
  02 ศุกร์09:00-09:50L-204ALC34340W    
  ศุกร์13:00-14:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 135-34-1
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 21 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
Lecture : อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
หมายเหตุ: LBT_62 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี1(36-70)
  03 ศุกร์09:00-09:50L-204ALC16160W    
  ศุกร์15:00-16:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 121-16-5
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 21 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
Lecture : อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
หมายเหตุ: LBT_62 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี1(71-91)
  04 ศุกร์09:00-09:50L-204ALC660W    
  ศุกร์10:00-11:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 16-6-0
สอบกลางภาค: Lecture : 25 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 21 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
Lecture : อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์
หมายเหตุ: AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ปี1
 สระแก้ว
  61 พฤหัสบดี16:00-18:00SK2-1105SK2C18171W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
สำรองให้:วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มพืชศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มสัตวศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
18-5-13
18-12-6
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์วชิร ใจภักดี
สอบปลายภาค: Lecture : 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์วชิร ใจภักดี
หมายเหตุ: AG/1/62
  63 พฤหัสบดี16:00-18:00SK2-1105SK2C1046W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
สำรองให้:วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ใหม่ 61-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 13-3-0
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์วชิร ใจภักดี
สอบปลายภาค: Lecture : 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์วชิร ใจภักดี
หมายเหตุ: PD/1/62
  91 อังคาร16:00-18:00SK2-1105SK2C13112W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 113-11-2
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สอบปลายภาค: Lecture : 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
หมายเหตุ: ITBI/1/62
Course Description
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29