เมนูหลัก

85111059Exercise for Quality of Life
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-18:50QS1-1001QS1C69618W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-17-63
80-0-80
80-26-54
80-0-80
80-0-80
80-12-68
80-4-76
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 WeightTraining
  02 จันทร์16:00-18:50QS1-1001QS1C72720W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
นายจิรวัฒน์ ทองเอี่ยม
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-8-72
80-0-80
80-29-51
80-0-80
80-17-63
80-6-74
80-10-70
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C300
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 โยคะ
  03 จันทร์16:00-18:50QS1-1001QS1C69672W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-48-32
80-0-80
80-7-73
80-0-80
80-3-77
80-3-77
80-6-74
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 ลีลาศ
  04 จันทร์16:00-18:50QS1-1001QS1C69690W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-15-65
80-0-80
80-4-76
80-22-58
80-2-78
80-2-78
80-24-56
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-4001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 วู๊ดบอล
  05 จันทร์16:00-18:50QS1-2001QS1C69663W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-18-62
80-0-80
80-1-79
80-0-80
80-15-65
80-27-53
80-5-75
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C200
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) 01-07 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  06 จันทร์16:00-18:50QS1-2001QS1C70700W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์พิชยา นพกาล
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-10-70
80-0-80
80-0-80
80-11-69
80-0-80
80-28-52
80-21-59
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-3001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์พิชยา นพกาล
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 แชร์บอล
  07 จันทร์16:00-18:50QS1-2001QS1C69690W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 2
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
80-2-78
80-0-80
80-0-80
80-16-64
80-0-80
80-20-60
80-31-49
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.Eng/สารสนเทศ/เศรษฐฯ/เดินเรือ/กจก.อุตฯ/รหัส61 การค้า/ มส.Eng (5คน) ลง 01-07 แอโรบิก
  08 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-41-30
71-0-71
71-0-71
71-21-50
71-2-69
71-1-70
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 Weight Training
  09 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
นายจิรวัฒน์ ทองเอี่ยม
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-0-71
71-0-71
71-8-63
71-14-57
71-44-27
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C300
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 โยคะ
  10 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC67670W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-53-18
71-0-71
71-12-59
71-1-70
71-0-71
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 ลีลาศ
  11 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC663828W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-1-70
71-0-71
71-0-71
71-21-50
71-0-71
71-15-56
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-4001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 วู๊ดบอล
  12 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66624W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-0-71
71-50-21
71-5-66
71-0-71
71-7-64
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C200
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  13 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66651W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์พิชยา นพกาล
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-0-71
71-0-71
71-3-68
71-62-9
71-0-71
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-3001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์พิชยา นพกาล
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 แชร์บอล
  14 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66651W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์ทรนง แซ่เฮ้ง
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-0-71
71-8-63
71-31-40
71-7-64
71-19-52
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์ทรนง แซ่เฮ้ง
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 แอโรบิก
  15 ศุกร์16:00-18:50K-A500K-AC66588W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
71-0-71
71-0-71
71-9-62
71-15-56
71-5-66
71-28-43
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 มส.ฝรั่งฯ/จิตฯ/พยาธิฯ/วิทย์คอม/วิศวซอฟแวร์/IT เลือก 07 -15 แอโรบิก
  16 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC63567W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-29-57
86-0-86
86-3-83
86-0-86
86-0-86
86-24-62
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์เดชา เดชานพพงษ์
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 Weight Training
  17 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC63630W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
นายจิรวัฒน์ ทองเอี่ยม
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-7-79
86-0-86
86-18-68
86-0-86
86-0-86
86-38-48
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C300
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 โยคะ
  18 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC63558W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-13-73
86-0-86
86-0-86
86-0-86
86-0-86
86-42-44
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์นิภาวรรณ สายสุด
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 ลีลาศ
  19 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC63621W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-0-86
86-0-86
86-0-86
86-0-86
86-35-51
86-27-59
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์วาสนา มุ่งวิชา
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 วู๊ดบอล
  20 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC633330W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-1-85
86-0-86
86-5-81
86-0-86
86-0-86
86-27-59
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-C ห้อง K-C200
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์มัณฑนา บุณยุปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  21 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC635310W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์พิชยา นพกาล
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-6-80
86-0-86
86-8-78
86-31-55
86-0-86
86-8-78
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-3002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์พิชยา นพกาล
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 แชร์บอล
  22 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC63585W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-14-72
86-0-86
86-15-71
86-29-57
86-0-86
86-0-86
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีระวัฒน์ แซ่จิว
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 แอโรบิค
  23 พุธ16:00-18:50K-A500K-AC633132W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
86-14-72
86-0-86
86-16-70
86-0-86
86-0-86
86-0-86
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 พยาบาล/กจก.โลจิส/แพทย์แผนไทย/บัญชี/สมช.กีฬา เลือก 16 -23 แอโรบิค
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  201 พุธ16:00-17:30QS1-4001QS1C50473W    
  พุธ17:30-18:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 150-47-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-1001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 62
  202 พุธ16:00-17:30QS1-4001QS1C50473W    
  พุธ17:30-18:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 150-47-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 62
  203 พุธ16:00-17:30QS1-4001QS1C50446W    
  พุธ17:30-18:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 150-44-6
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 62
  2201 พุธ16:00-17:30QS1-4001QS1C50482W    
  พุธ17:30-18:50MSD-1MSDC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:บช.บ. ปรับปรุง59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ ชั้นปี 1
คณะศึกษาศาสตร์ ทุกชั้นปี
50-46-4
1-1-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: การบัญชี 4 ปี รหัส 62
 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-09:50L-106DLC33321W    
  พุธ10:00-11:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
สำรองให้:บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 135-32-3
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร IT ห้อง IT-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
Lecture : อาจารย์ธนยศ กุลฑล
หมายเหตุ: BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 เรียนรวม IT62
  02 พุธ13:00-13:50L-106DLC15150W    
  พุธ14:00-15:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 116-15-1
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร IT ห้อง IT-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
Lecture : อาจารย์ธนยศ กุลฑล
หมายเหตุ: GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี1 เรียนรวม GD_62,GJ_62
  03 พุธ13:00-13:50L-106DLC13130W    
  พุธ14:00-15:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 113-13-0
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร IT ห้อง IT-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
Lecture : อาจารย์ธนยศ กุลฑล
หมายเหตุ: GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ปี1 เรียนรวมGB_62, GJ_62
  04 พุธ13:00-13:50L-106DLC770W    
  พุธ14:00-15:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
สำรองให้:วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 17-7-0
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร IT ห้อง IT-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
Lecture : อาจารย์ธนยศ กุลฑล
หมายเหตุ: GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี1 เรียนรวมGB_62,GD_62
  05 พุธ09:00-09:50L-106DLC22220W    
  พุธ10:00-11:50GYM1GYML      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อิสริยา ทองห่อ
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 122-22-0
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร IT ห้อง IT-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
Lecture : อาจารย์ธนยศ กุลฑล
หมายเหตุ: IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี1 เรียนรวม BA62
  06 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 สระแก้ว
  45 พุธ16:00-18:00SK2-1105SK2C603129W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 160-31-29
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สอบปลายภาค: Lecture : 13 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
หมายเหตุ: LCM/1/62
  51 อังคาร16:00-18:00SK2-1105SK2C20416W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สำรองให้:วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 120-4-16
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
หมายเหตุ: NRE/1/62
Course Description
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29