เมนูหลัก

791322Pharmaceutics III
เภสัชกรรม 3
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 791221 หรือ
791221
รายวิชาต่อเนื่อง:791421, 791521
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50P 20301PC523W    
  พุธ09:00-11:50P 20601PL      
อาจารย์ / ผู้สอน: เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
อาจารย์ถิรนิติ ชื่นบาล
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ดร.LIUDMILA YAROVAYA
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 31 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 2 พ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตตกค้าง หลักสูตร 56
  02 อังคาร09:00-11:50P 20301PC660W    
  พุธ13:00-15:50P 20601PL      
อาจารย์ / ผู้สอน: เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
อาจารย์ถิรนิติ ชื่นบาล
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ดร.LIUDMILA YAROVAYA
สำรองให้: ทุกชั้นปี6-5-1
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 31 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 2 พ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตตกค้าง หลักสูตร 56
Course Description
เทคโนโลยีของผงยา ขนาดและการกระจายขนาด การวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรม การไหลของผงยา คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ยาในรูปแบบของแข็ง โดยเน้นยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆในการประดิษฐ์ยา

Pharmaceutical powder technology, size and size distribution, measurement of particle size, flowability and other properties related to the preparation of solid dosage forms especially tablets, capsules and coated-tablets

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29