เมนูหลัก

791303Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชเคมี 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 791301
รายวิชาต่อเนื่อง:794611
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-11:50P 20301PC1055W    
อาจารย์ / ผู้สอน: เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร 56 https://classroom.google.com/c/NTIyOTE5ODkwNjMx?cjc=rh5vsxr รหัสชั้นเรียน rh5vsxr
Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติทางเคมีวิธีการสังเคราะห์เชิงกายภาพ การดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส สเตอรอยด์ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดกรดยูริค ยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีนยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร

Structure-activity relationship, metabolicpathways, physicochemical properties, synthetic methods and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs, antiviral drugs, steroids, analgesic and antipyretic drugs, antitussive drugs, uricosuric drugs, thyroid and antithyroid drugs, histamine and antihistamine drugs, and drug affecting gastro-intestinal tract

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29