เมนูหลัก

77210466Cross-Disciplinary Integration for Music and Performing Arts Innovatian
การบูรณาการข้ามศาสตร์สำหรับนวัตกรรมดนตรีและการแสดง
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-16:50Anan roomMUPAC651W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ทางสังคมวัฒนธรรม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมด้านดนตรีและการแสดง

Concepts and theories related to social and cultural analysis, cross-disciplinary Integration, creating innovation in music and performing arts

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29