เมนูหลัก

51238464Environmental Engineering Laboratory II
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา:51233164, 51234164 หรือเรียนร่วม:51233164, 51234164
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:50CH-101CHC554411W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lab : 24 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-717
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lab : รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lab : นายณัฐเดชา ช้างทอง
หมายเหตุ: วศ.บ. สิ่งแวดล้อม 63-64
Course Description
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย และ 51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง

Experiments related to the descriptions of 51233164 Solid Waste Engineering and 51234164 Air Pollution and Noise Control

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29