เมนูหลัก

75549264Independent Studies in Green Logistics and Supply Chain Management
การศึกษาอิสระด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  1431 จันทร์17:00-20:00SK2-1101SK2C523W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาวดี ผลเอนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารี เงินเจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GLOG/3/64 เทียบโอน
  1432 ศุกร์16:00-19:00SK2-1103SK2C523W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาวดี ผลเอนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GLOG/3/64 เทียบโอน
Course Description
หัวข้อด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวที่น่าสนใจ และเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอน โดยจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Study interesting issues of green logistics and supply chain management mentioned issues are different from issues in subjects are studies in this curriculum, mentioned issues are approved by instructor(s), students must make report and present mentioned issues

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29