เมนูหลัก

75525364Freight Transport and Distribution
การขนส่งและการกระจายสินค้า
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 ศุกร์09:00-12:00SK2-1101SK2C30246W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
หมายเหตุ: GLOG/2/65
  143 อาทิตย์13:00-16:00SK2-1102SK2C1578W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
สอบกลางภาค: Lecture : 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1102
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
สอบปลายภาค: Lecture : 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1102
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิน พัดโสภา
Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
หมายเหตุ: GLOG-T/2/65
Course Description
บทบาทและความสำคัญของการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการกระจายสินค้า ปัจจัยในการเลือกรูปแบบ วิธีการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ท่าขนส่งและจุดรับส่ง เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

Roles and importance of transportation in international trade, airfreight, land transportation, railway transportation, pipeline transportation and mixed transportation for merchandise distribution, decision factors for pattern, role and application of the Geographic Information System for effective transportation, port and delivery point, international trade roles, logistic suppliers, international trade companies and documents, strategies for transportation and distribution management and International and nation case studies

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29