เมนูหลัก

75513164Green Industrial of Marketing
การตลาดอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 ศุกร์13:00-16:00SK2-1101SK2C402713W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
หมายเหตุ: GLOG/1/66
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ขอบเขตประเภทของตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะและวิธีการดำเนินงานของสถาบันธุรกิจ กลุ่มคนกลาง พฤติกรรมของลูกค้า จรรยาบรรณของนักการตลาดอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Definition and importance of marketing to businesses, the economy and the society, marketing functions, marketing strategies, industrial market scope, characteristics and operating of business institute, distributor, consumer behavior and responsibility and ethics of marketers

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29