เมนูหลัก

72330164Solid Waste and Excreta Management
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-11:50PH-117APHC31310W    
  พุธ13:00-15:50PH-101PHC      
  พุธ10:00-11:50PH-101PHC      
  พุธ13:00-15:50PH-301PHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อาษา
อาจารย์ ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร PH ห้อง PH-117A
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
Lecture : อาจารย์ ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
หมายเหตุ: นิสิตรหัส 64 สาขาวิชาอนามัยฯ
Course Description
สถานการณ์ ผลกระทบของมูลฝอย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทคโนโลยีการกำจัด การวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Situation, effect of solid waste, solid waste and excreta management, treatment, disposal technology, solid waste and excreta analysis, standards and related regulations.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29