เมนูหลัก

68021464Human Microanatomy
จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:00K-C200K-CC67634W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วิทูร ขาวสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
อาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
อาจารย์ ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
อาจารย์ ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 2
  02 จันทร์13:00-15:00K-C200K-CC87798W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วิทูร ขาวสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
อาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
อาจารย์ ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
อาจารย์ ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
Course Description
โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Fine structures of cells and tissues of human organs observed under light and electron microscopes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29