เมนูหลัก

67837164Intellectual Property Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, นิติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์10:00-11:50K-C200K-CC1451432W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
นายภูมินทร์ บุตรอินทร์
สำรองให้:น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3142-142-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW2 ห้อง POL-LAW2-501
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW2 ห้อง POL-LAW2-502
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW2 ห้อง POL-LAW2-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
Lecture : นายธัช ขันธประสิทธิ์
Lecture : นายกล้าณรงค์ คำโสภา
Lecture : นางสาวชญาภา เรียบเรียง
หมายเหตุ: น.บ.รหัส 64
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  2101 เสาร์13:00-14:50KB-205KBC79790W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
นายภูมินทร์ บุตรอินทร์
สำรองให้:น.บ. ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี พิเศษ ชั้นปี 379-79-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW2 ห้อง POL-LAW2-603
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
Lecture : นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์
หมายเหตุ: น.บ.รหัส 64
Course Description
แนวคิด ประวัติและความจำเป็น เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ การดำเนินการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

Concepts, history, and necessity relating to the protection of various types of intellectual properties, particularly copyright, trademark, patent, trade secret and other types of intellectual properties, the protective systems of intellectual properties of other countries; the legal proceedings in the intellectual property and the international trade court

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29