เมนูหลัก

67813164Criminal Law I
กฎหมายอาญา 1
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, นิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี11:00-13:50K-C200K-CC1541531W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW502
Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW503
Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW601
Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW501
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
Lecture : นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน
Lecture : นางสาวชญาภา เรียบเรียง
Lecture : ดร.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
Lecture : นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW501
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW601
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW503
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
Lecture : นางสาวประภาศรี ถนอมจิตร์
Lecture : นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน
Lecture : ดร.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
Lecture : ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
หมายเหตุ: น.บ.รหัส 66
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  2101 ศุกร์08:00-10:50POL-LAW602POL-LAWC77770W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
สำรองให้: ทุกชั้นปี73-71-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW603
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW602
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
Lecture : นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป
Lecture : นางสาวนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
หมายเหตุ: น.บ.รหัส 66
  2102 ศุกร์11:00-13:50POL-LAW602POL-LAWC70700W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
สำรองให้: ทุกชั้นปี71-69-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW702
Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW701
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
Lecture : นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต
Lecture : ดร.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
หมายเหตุ: น.บ.รหัส 66
  2103 ไม่มีข้อมูล15150W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
สำรองให้:น.บ. ภาคบัณฑิต ปรับปรุง 64 ป.ตรี 3ปี พิเศษ ชั้นปี 115-15-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 1 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร POL-LAW ห้อง POL-LAW503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
หมายเหตุ: น.บ. ภาคบัณฑิต รหัส 66 เรียน SU เริ่ม 20 ส.ค.-24ก.ย.เวลา8.00-17.00น.ห้อง pollaw503
Course Description
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

General principles of criminal law; the application of criminal law; criminal punishment and safety measure; criminal liability; attempts; principals and accessories; concurrence of offences; recidivism; prescription and legal principles on petty offences

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29