เมนูหลัก

30967164Feed and nutrition of shrimp
อาหารและโภชนาการของกุ้ง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วาริชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาโท เต็มเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี16:00-17:50BS-1201BSC642W    
  พฤหัสบดี18:00-20:50HB-1HBL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สอบกลางภาค: Lecture : 19 ม.ค. 2566 เวลา 16:00 - 20:00 อาคาร BS ห้อง BS-1201
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สอบปลายภาค: Lecture : 30 มี.ค. 2566 เวลา 16:00 - 20:00 อาคาร BS ห้อง BS-1201
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
หมายเหตุ: ปี 1-2 วท.ม.วาริชฯ
Course Description
ชีววิทยาและสรีรวิทยาของการตอบสนองของกุ้งต่อการกิน การย่อยอาหาร การดูดซึม การขับถ่าย ชนิดวัตถุดิบมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้งและคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง การคิดค้นสูตรอาหารเพื่อใช้ในงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการของกุ้ง วิธีการเตรียมและเทคนิคการให้อาหารกุ้ง และแนวทางในการประยุกต์ การแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

Biology and physiology of shrimp response on feeding; digestion; assimilation; excretion; types of feedstuffs that utilization for shrimp feed preparation; nutrition value that suitable for shrimp culture; research on shrimp feed formulation; procedure and methodology of shrimp feed; feeding technique and solving the shortage of feedstuffs

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29