เมนูหลัก

72420264Water and Wastewater Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา:72330364
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50PH-305PHC40373W    
  พฤหัสบดี13:00-15:50PH-101PHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตีวรรณ สุวัฒนมาลา
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 21 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร PH ห้อง PH-305
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตรหัส 65 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Course Description
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับพารามิเตอร์ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การแปลผลและเขียนรายงานการวิเคราะห์

Laboratory work in water and wastewater analysis consist of sample collection, analytical methods for physical, chemical and biological parameters, result interpretation and report writing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29