เมนูหลัก

90010464Warehousing and Inventory Management
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
สังกัดคณะโลจิสติกส์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-15:50K-C200K-CC83821W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมฯ ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 280-78-2
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-503
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
Lecture : นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ
Lecture : นางสาวนิสากร เตชะบุตรศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
Lecture : นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ
Lecture : นางสาวนิสากร เตชะบุตรศรี
หมายเหตุ: แขนงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 65
  02 ศุกร์13:00-15:50K-C200K-CC72720W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 270-70-0
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
Lecture : นางสาวสุดารัตน์ ชื่นศิริ
Lecture : นางสาวอริชาภัสร์ มงคลพัชยาภาคย์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
Lecture : นางสาวอริชาภัสร์ มงคลพัชยาภาคย์
Lecture : นางสาวสุดารัตน์ ชื่นศิริ
หมายเหตุ: แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน รหัส 65
Course Description
การหาตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้าและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

The selection of optimal locations of warehouse; warehouse layout utilization design; warehouse operations and strategic planning; resources allocation within the warehouse; techniques to analyze the flow of goods; analysis to determine appropriate inventory levels; system design and selection of materials handling products; information technology in warehouse operation planning and inventory management; simulation model to evaluate and improve operation efficiency

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29