เมนูหลัก

90010164Logistics Inspiration
แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์
สังกัดคณะโลจิสติกส์, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50LOG-101TLC90864W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมฯ ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 190-86-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: แขนงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 65
  02 ศุกร์10:00-11:50LOG-101TLC90828W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พชร กิจจาเจริญชัย
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 190-82-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน รหัส 65
Course Description
นิยามของโลจิสติกส์ สายงานโลจิสติกส์ ความสำเร็จของการประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การศึกษาดูงาน

Definition of logistics, logistics career, success of logistics applications in business and industry, field trips

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29