เมนูหลัก

85613564Swimming I
กีฬาว่ายน้ำ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525164
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์06:00-07:50SWP-1SWPC38344W    
  จันทร์10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ทุกชั้นปี38-34-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2564 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 64 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  02 พฤหัสบดี06:00-07:50SWP-1SWPC38380W    
  จันทร์10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ทุกชั้นปี38-38-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2564 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 64 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาว่ายน้ำ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ำ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาว่ายน้ำเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of swimming; basic skills of swimming training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in swimming; improve skills; A positive attitude toward swimming and using swimming as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29