เมนูหลัก

85613364Volleyball I
กีฬาวอลเลย์บอล 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525564
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 อังคาร08:00-09:50BSG-1BSGC251312W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 125-13-12
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 26 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS602
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 66 การจัดการ (เลือกกีฬาลูกบอล 1 วิชา)
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of volleyball; basic skills of volleyball training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in volleyball; improve skills; A positive attitude toward volleyball and using volleyball as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29