เมนูหลัก

85613364Volleyball I
กีฬาวอลเลย์บอล 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525564
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC17170W    
  พุธ13:00-14:50BSG-1BSGC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สมพร ส่งตระกูล
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ทุกชั้นปี17-17-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 27 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สมพร ส่งตระกูล
หมายเหตุ: รหัสของชั้นเรียน Google Meet : wggm4rs
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of volleyball; basic skills of volleyball training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in volleyball; improve skills; A positive attitude toward volleyball and using volleyball as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29