เมนูหลัก

85612464Muay Thai I
กีฬามวยไทย 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525464
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 อังคาร13:00-14:50BXG-1BXGC31238W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นาคิน คำศรี
อาจารย์จัตุชัย จำปาหอม
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 2 ขึ้นไป
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
30-22-8
31-0-31
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์นาคิน คำศรี
หมายเหตุ: รหัส 65 การจัดการและการสอนกีฬา เลือกกีฬาต่อสู้
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬามวยไทย ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬามวยไทย การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยไทย การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬามวยไทยเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of muay Thai; basic skills of muay Thai training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in muay Thai; improve skills; A positive attitude toward muay Thai and using muay Thai as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29