เมนูหลัก

85611164Tennis
กีฬาเทนนิส
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525364
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:50TNC1-TNCTNC1C44413W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
45-41-4
45-0-45
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 66 วิทย์กีฬา เลือกลงกีฬาแรคเก็ต
  05 จันทร์08:00-09:50TNC1-TNCTNC1C30282W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 2 ขึ้นไป
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
30-27-3
30-0-30
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 65 การจัดการและการสอนกีฬา เลือกกีฬาแรกเก็ต
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาเทนนิส ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาเทนนิส การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาเทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of tennis; basic skills of tennis training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in tennis; improve skills; A positive attitude toward tennis and using tennis as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29