เมนูหลัก

85525564Management and Teaching of Volleyball
การจัดการและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 85511659 และ 85531659 และ 85613364
บุรพวิชา:85613364
รายวิชาต่อเนื่อง:85535659
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 อังคาร08:00-10:50BSG-1BSGC301812W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 2 ขึ้นไป30-15-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 17:20 - 19:20 อาคาร FSS ห้อง FSS502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 65 การจัดการและการสอนกีฬา เลือกวิชาจัดการกีฬา
Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในชนิดกีฬาวอลเลย์บอล ปฏิบัติการทางด้านวิทยวิธีการสอนวอลเลย์บอลการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหลักการและเทคนิค การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

Gaining experience and expertise in the skills from Volleyball;pedagogical practice in volleyball;Applies sports Science for training and competition for volleyball; principle and techniques of refereeing; officiating and organizing a competition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29